Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 211/20 - wyrok Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2020-09-11

Sygn. akt II K 211/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 września 2020 r.

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Marcin Mosiołek

Protokolant: Magdalena Ofman

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 września 2020 r. sprawy z oskarżenia Prokuratury Rejonowej w Bielsku Podlaskim wobec:

D. K. , syna K. i U. z domu H., urodzonego (...) w B.,

oskarżonego o to, że:

I.  w dniu 22 listopada 2017 roku w B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził spółkę jawną (...) J. B. (1), D. D. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pieniężnym w kwocie 2096 zł z faktury nr (...) za zakupione 2 szt. opon marki P. i 2 szt. dętek do ciągnika rolniczego oraz w kwocie 835 zł z faktury nr (...) za zakupiony prostownik marki A., poprzez wprowadzenie pracowników sklepu (...) w B. w błąd co do możliwości i warunków zapłaty za w/w rzeczy, czym poczynił straty o łącznej wartości 2931 zł na szkodę spółki jawnej (...), D. D. z B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

II.  w dniu 01 grudnia 2017 roku w B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził spółkę jawną (...) J. B. (1), D. D. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pieniężnym w kwocie 9735,70 zł z faktury nr (...) za zakupioną myjkę ciśnieniową marki K. (...)wraz z osprzętem i środkami czyszczącymi, poprzez wprowadzenie pracowników sklepu (...) w B. w błąd co do możliwości i warunków zapłaty za w/w rzeczy, czym działał na szkodę spółki jawnej (...), D. D. z B.

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k.

orzeka:

I.  Oskarżonego D. K. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów, przy czym przyjmuje, iż stanowią ciąg przestępstw i za to na mocy art. 286 § 1 k.k. skazuje go, zaś na mocy art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. wymierza mu karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności.

II.  Zwalnia oskarżonego w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych.

Sędzia:

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 211/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

D. K.

1. D. K. w dniu 22 listopada 2017 roku w B. w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził spółkę jawną (...) J. B. (1), D. D. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pieniężnym w kwocie 2096 zł z faktury VAT (...) za zakupione 2 szt. opon marki P. i 2 szt. dętek do ciągnika rolniczego oraz w kwocie 835 zł z faktury nr (...) za zakupiony prostownik marki A., poprzez wprowadzenie pracowników sklepu (...) w B. w błąd co do możliwości i warunków zapłaty za w/w rzeczy, czym poczynił straty o łącznej wartości 2931 zł na szkodę spółki jawnej (...), D. D. z B.,

2. D. K. w dniu 01 grudnia 2017 roku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadził spółkę jawną (...) J. B. (1), D. D. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem pieniężnym w kwocie 9735,70 zł z faktury nr (...) za zakupioną myjkę ciśnieniową marki K. typ (...) wraz z osprzętem i środkami czyszczącymi, poprzez wprowadzenie pracowników sklepu (...) w B. w błąd co do możliwości i warunków zapłaty za w/w rzeczy, czym działał na szkodę spółki jawnej (...), D. D. z B.,

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.1. W dniu 22.11.2017 r. D. K. udał się do sklepu (...) firmy (...) J. B. (2), (...) Spółka jawna przy ul. (...) w B., gdzie dokonał zakupu dwóch sztuk opon marki P. i dwóch sztuk dętek do opon o wartości 2096 złotych oraz prostownika marki A. za kwotę 835 złotych. Na zakup przedmiotowych rzeczy wystawiono dwie faktury VAT nr (...) na kwotę 2096 złotych i nr (...) na kwotę 835 złotych z odroczonym terminem płatności na 28 dni tj. do dnia 20.12.2017 r.

1.2. Oskarżony D. K. wprowadził pracowników sklepu (...) w B. w błąd co do możliwości i warunków zapłaty za w/w rzeczy. Nie miał bowiem płynności finansowej i posiadał trudności finansowe w realizowaniu swoich zobowiązań, które zaciągał. W konsekwencji doprowadził do niekorzystnego rozprządzenia mieniem o łącznej wartości 2931 zł spółkę jawną (...), D. D. z B., gdyż pomimo upływu terminu płatności faktury, postępowania sądowego i egzekucyjnego nie wywiązał się z zaciągniętego zobowiązania.

2.1. W dniu 01.12.2017 r. D. K. ponownie udał się do sklepu (...) firmy (...) J. B. (2), (...) Spółka jawna przy ul. (...) w B., gdzie chciał dokonać zakupu myjki ciśnieniowej marki K. typ (...) wraz z osprzętem i środkami czyszczącymi. Został jednak poinformowany, iż zakup tych przedmiotów z odroczonym terminem płatności nie jest możliwy, gdyż nie została jeszcze opłacona wcześniej wystawiona faktura VAT za towar zakupiony w dniu 22.11.2017 r. Wówczas D. K. opuścił sklep i po jakimś czasie powrócił do niego, przedstawiając niezgodny z rzeczywistością dokument przelewu lub potwierdzenia wpłaty, z którego wynikało, iż uiścił należność z tytułu wcześniej wystawionej faktury. Wówczas dokonał zakupu myjki ciśnieniowej marki K. typ (...) wraz z osprzętem i środkami czyszczącymi za kwotę 9735,70 złotych z odroczonym terminem płatności. Na tę okoliczność wystawiono fakturę VAT nr (...) z dnia 01.12.2017 r. Należność miała zostać uiszczona w terminie 21 dni tj. do dnia 22.12.2017 r.

2.2. Oskarżony D. K. wprowadził pracowników sklepu (...) w B. w błąd co do możliwości i warunków zapłaty za w/w rzeczy. Nie miał bowiem płynności finansowej i posiadał trudności finansowe w realizowaniu swoich zobowiązań, które zaciągał. W konsekwencji doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem o łącznej wartości 9735,70 zł spółkę jawną (...), D. D. z B., gdyż pomimo upływu terminu płatności faktury, postępowania sądowego i egzekucyjnego nie wywiązał się z zaciągniętego zobowiązania.

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

k. 1,

Faktura VAT nr (...)

k. 3,

Faktura VAT nr (...)

k. 3v,

zeznania świadka D. D.

k. 10, k. 86v - 87,

zeznania świadka A. M.

k. 17v - 18, k. 87v,

wyjaśnienia oskarżonego

k. 43 - 43v,

odpis wyroku w sprawie (...) z uzasadnieniem i wyroku Sądu Okręgowego w B. w sprawie (...)

k. 72 - 77,

nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w B.VIII Wydziału Gospodarczego z dnia 26 marca 2018 roku wydany w sprawie (...)

k. 28,

Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w B. P.w sprawie (...) wraz z dokumentacją prowadzonej egzekucji

k. 5,

Pismo K. D. do oskarżonego ze sprawy (...)

k. 81,

Pismo oskarżonego do K. D.

k. 82,

Porozumienie dotyczące rozliczenia zobowiązania

k. 83 - 84,

Faktura VAT nr (...)

k. 85,

Faktura VAT nr (...)

k. 4,

Zeznania świadka J. A.

k. 20v - 21, k. 87v - 88,

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1.

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Ze złożonego przez pokrzywdzonego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wynikało, że oskarżony D. K., jako klient pokrzywdzonej spółki nabył od niej towar wyszczególniony w wystawionych fakturach, płatnych przelewem. Pomimo wydania towaru oskarżony nie uiścił należności. W konsekwencji postępowania sądowego i egzekucyjnego żadna część środków pieniężnych nie została przez pokrzywdzonego odzyskana, gdyż okazało się że oskarżony nie ma żadnego majątku i nie osiąga legalnych dochodów. Znajdowało to potwierdzenie w innych dowodach zgromadzonych w toku postepowania.

Faktura VAT nr (...)

Faktury VAT dokumentują dokonanie przez oskarżonego w dniu 22.11.2017 r. zakupu dwóch opon, dwóch dętek do opon oraz prostownika A. przez oskarżonego z odroczonym terminem płatności, który upływał w dniu 20.12.2017 r. Nie było to kwestionowane przez oskarżonego.

zeznania świadka D. D.

Zeznania świadka D. D. wskazują na sytuację dokonania zakupu przez oskarżonego w dniu 22 listopada 2017 r. towaru o wartości 2931 złotych, odroczenia terminu zapłaty i braku wywiązania się z zapłaty należności pomimo upływu terminu do jej uiszczenia. Te okoliczności nie były kwestionowane w toku postepowania i nie budziły żadnych wątpliwości.

zeznania świadka A. M.

Fakt dokonania zakupu przez oskarżonego w dniu 22.11.2017 r. potwierdził w swoich zeznaniach świadek A. M., który wskazał, że oskarżony podpisał się na fakturze danymi D. K.. Znał go już wcześniej, gdyż oskarżony robił drobne zakupy i płacił gotówką lub kartą.

wyjaśnienia oskarżonego

Oskarżony w swoich wyjaśnieniach nie zaprzeczył, iż dokonał zakupu towarów i oświadczył, że na okazanych mu fakturach VAT znajdują się jego podpisy, co nie budzi wątpliwości w kontekście całokształtu przeprowadzonych w sprawie dowodów.

1.1.2.

nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w B. VIII Wydziału Gospodarczego z dnia 26 marca 2018 roku wydany w sprawie (...)

Wskazać należy, iż w oparciu o nakaz zapłaty wydany przez Sąd Rejonowy w B. z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie (...) nakazano oskarżonemu zapłatę na rzecz pokrzywdzonego min. kwoty 2931 złotych z tytułu nieuiszczenia należności, wynikających z faktur VAT wystawionych w dniu 22.11.2017 r. Wskazuje to na okoliczność, iż oskarżony nie wywiązał się z obowiązku zapłaty, czego nie kwestionował w toku postepowania.

Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w B. P. w sprawie (...) wraz z dokumentacją prowadzonej egzekucji

Jak wynika z powyższych dowodów postępowanie egzekucyjne wobec oskarżonego umorzono w dniu 17.12.2018 r. ze względu na stwierdzenie bezskuteczności egzekucji. Jak wynikało z pisma Komornika Sądowego z dnia 01.10.2018 r. bezskuteczne były zajęcia wierzytelności i rachunków bankowych oskarżonego. Treść postanowienia o umorzeniu egzekucji wskazuje zaś, że oskarżonego nie było w miejscu zamieszkania, gdyż nie prowadzi gospodarstwa rolnego, nie posiada ruchomości wartościowych. Bezskuteczne okazało się również zajęcie wierzytelności w OSM H. z tytułu zdawania mleka. Przebieg postępowania egzekucyjnego wskazuje, że oskarżony po zaciągnięciu zobowiązań nie dysponował żadnym majątkiem, z którego można byłoby zaspokoić przymusowo należności.

odpis wyroku w sprawie (...) z uzasadnieniem i wyroku Sądu Okręgowego w B. w sprawie (...)

Istotną okolicznością jest dopuszczony przez Sąd z urzędu dowód w postaci wyroku Sądu Rejonowego w B. P.z dnia 12 września 2018 r. wydany w sprawie (...). Z wyroku tego wynika, że oskarżony w dniu 8 grudnia 2017 r. dopuścił się oszustwa na szkodę firmy Przedsiębiorstwo (...) K. D. z siedzibą w Ż. doprowadzając tę firmę w dniu 8 grudnia 2017 r. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 45970 złotych dokonując zakupu maszyny rolniczej od tej firmy i nie wywiązując się zupełnie z obowiązku zapłaty. Za ten czyn skazano D. K. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby.

Pismo oskarżonego do K. D.

Z załączonego do akt sprawy z akt(...)pisma oskarżonego z dnia 29 stycznia 2018 r. wynikało, że oskarżony informuje swojego wierzyciela, że prowadzone przez niego gospodarstwo rolne nie przynosi zysków i nie jest w stanie realizować płatności. Zwrócił się zatem do wierzyciela o rozłożenie płatności zobowiązania na 24 raty. Pismo to dowodzi, iż w dacie zaciągania zobowiązań na przełomie listopada i grudnia 2017 r. oskarżony nie dysponował możliwościami finansowymi umożliwiającymi realną spłatę zaciągniętych zobowiązań w ustalonych terminach, pomimo takich deklaracji.

Pismo K. D. do oskarżonego ze sprawy (...)

Pismo wierzyciela w przedmiotowej sprawie odrzucało możliwość spłaty należności w ratach, gdyż jak wskazywał K. D. jego firma nie jest instytucją kredytującą. Propozycja zwrotu zakupionej maszyny przez oskarżonego nie została zaś zrealizowana przez oskarżonego. Dowodzi to jednoznacznie, że oskarżony w wymienionym okresie zaciągał różne zobowiązania, z których nie był w stanie się wywiązać ze względu na brak dochodowości gospodarstwa rolnego, które prowadził.

1.2.1.

zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Treść zawiadomienia o przestępstwie wskazywała ponadto na drugą sytuację, kiedy to oskarżony D. K. dokonał u pokrzywdzonego ponownego zakupu towaru za kwotę ok. 9 tyś złotych nie wywiązując się z obowiązku płatności. Jak wynikało z treści zawiadomienia oskarżony przyszedł do sklepu spółki w B. z fałszywym dowodem zapłaty za wcześniej wzięty towar na kwotę ok. 3 tyś zł i na tej podstawie pracownik spółki (...) sprzedał i wydał mu kolejny towar na kwotę ok. 9 tyś zł. Towar ten nie został jednak opłacony przez oskarżonego w żadnej części.

Faktura VAT nr (...)

Treść faktury VAT z dnia 01.12.2017 r. wskazuje faktycznie na dokonanie przez oskarżonego zakupu myjki ciśnieniowej wraz z osprzętem i środkami czyszczącymi na kwotę 9735,70 złotych z odroczonym terminem płatności.

zeznania świadka D. D.

Zeznania wspólnika pokrzywdzonej spółki (...) wskazywały na okoliczności dokonania zakupu przez oskarżonego myjki ciśnieniowej wraz z osprzętem i środkami czyszczącymi. Przy czym co istotne świadek ten zeznał, że oskarżony został poinformowany początkowo przez pracownika sklepu (...), że myjka może zostać mu sprzedana dopiero po uiszczeniu należności za wcześniej zakupiony towar. Jak wynika z tego dowodu, dopiero po przedstawieniu przez oskarżonego potwierdzenia przelewu na kwotę ok. 3 tyś złotych tj. rzekomego uregulowania wcześniejszego zobowiązania myjka wraz z osprzętem i środkami czyszczącymi została sprzedana oskarżonemu. Wskazuje to na sytuację, iż oskarżony użył podstępu i wprowadził w błąd pracownika sklepu pokrzywdzonej spółki wprowadzając go w błąd co do faktu uiszczenia należności z tytułu wcześniej wystawionej faktury VAT, co skłoniło A. M. do sprzedaży oskarżonemu innych towarów o wartości 9.735,70 złotych z odroczonym terminem płatności.

zeznania świadka A. M.

Świadek A. M. przedstawił w swoich zeznaniach okoliczność, iż informował oskarżonego, że myjkę może kupić z odroczonym terminem płatności dopiero po uregulowaniu należności za opony, dętki i prostownik.

Zeznania świadka J. A.

Treść zeznań świadka J. A. wskazuje, że w istocie to ten pracownik pokrzywdzonego wraz z A. M. dokonał sprzedaży oskarżonemu myjki ciśnieniowej z osprzętem. Zeznania te wskazywały, iż po myjkę oskarżony przyszedł z jakimś potwierdzeniem wpłaty z banku lub poczty i na tej podstawie wydano mu myjkę ciśnieniową z osprzętem. Zeznania te potwierdzone na rozprawie nie budziły żadnych wątpliwości.

wyjaśnienia oskarżonego

Oskarżony w toku wyjaśnień potwierdził, że podpis na fakturze VAT jest jego podpisem.

1.2.2.

nakaz zapłaty Sądu Rejonowego w B. VIII Wydziału Gospodarczego z dnia 26 marca 2018 roku wydany w sprawie (...)

Wskutek postępowania sądowego w nakazie zapłaty z dnia 26 marca 2018 roku wydanym w sprawie (...) zasądzono od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonego kwotę 9.735,70 złotych wynikającą z nieopłaconej faktury VAT.

Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w B. P. w sprawie (...) wraz z dokumentacją prowadzonej egzekucji

Treść postanowienia komornika sądowego i dokumentacja prowadzonej egzekucji wskazują, iż egzekucja okazałą się bezskuteczna, zaś oskarżony nie dysponował żadnym majątkiem, z którego można było prowadzić egzekucję. W szczególności nie dysponował żadnymi nieruchomościami i ruchomościami, ani tez środkami finansowymi.

odpis wyroku w sprawie (...) z uzasadnieniem i wyroku Sądu Okręgowego w B. w sprawie (...)

Także przy ocenie tego czynu wskazać należało, iż dopuszczony przez Sąd z urzędu dowód w postaci wyroku Sądu Rejonowego w B. P. z dnia 12 września 2018 r. wydany w sprawie (...) ma istotne znaczenie dla oceny zachowania oskarżonego. Z wyroku tego wynika, że oskarżony w dniu 8 grudnia 2017 r. dopuścił się oszustwa na szkodę firmy Przedsiębiorstwo (...) K. D. z siedzibą w Ż., doprowadzając tę firmę w dniu 8 grudnia 2017 r. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 45970 złotych dokonując zakupu maszyny rolniczej od tej firmy i nie wywiązując się zupełnie z obowiązku zapłaty. Za ten czyn skazano D. K. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby. Zaciągnięte zobowiązanie nie było zatem jedynym, jakie zaciągnął oskarżony w tym okresie z odroczonym terminem płatności i z którego całkowicie się nie wywiązał.

Pismo oskarżonego do K. D.

Zawarte w aktach sprawy pismo oskarżonego do wierzyciela K. D. wskazuje, że oskarżony zaciągnął w tym okresie zobowiązanie, z którego realizacji nie był w stanie się wywiązać wobec swojej trudnej sytuacji majątkowej i finansowej. Treść tego pisma wskazuje dobitnie na tę okoliczność.

Pismo K. D. do oskarżonego ze sprawy (...)

Pismo wierzyciela w przedmiotowej sprawie odrzucało możliwość spłaty należności w ratach, gdyż jak wskazywał K. D. jego firma nie jest instytucją kredytującą. Propozycja zwrotu zakupionej maszyny przez oskarżonego nie została zaś zrealizowana przez oskarżonego. Dowodzi to jednoznacznie, że oskarżony w wymienionym okresie zaciągał różne zobowiązania, z których nie był w stanie się wywiązać ze względu na brak dochodowości gospodarstwa rolnego, które prowadził.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

I.

D. K.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd uznał, że zachowanie oskarżonego stanowiło realizację ciągu dwóch przestępstw z art. 286 § 1 k.k. Tym samym oba czyny oskarżonego należało zakwalifikować z art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 91 § 1 k.k. Oskarżony bowiem niewątpliwie, jak wynika klarownie ze zgromadzonych dowodów w dniu 22 listopada 2017 r. doprowadził pokrzywdzoną spółkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 2931 zł. Działając bowiem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wprowadził pracowników pokrzywdzonego w błąd co do możliwości i warunków zapłaty za zakupione rzeczy w postaci dwóch opon i dwóch dętek do ciągnika oraz prostownika matki A.. Pomimo wydania mu tych rzeczy i odroczenia terminu płatności oskarżony nie wywiązał się z obowiązku zapłaty. W tym czasie bowiem jego gospodarstwo rolne nie przynosiło dochodów umożliwiających wywiązanie się z zobowiązania, na co wskazują okoliczności ujawnione już po dokonaniu zakupu tj. brak zapłaty, brak jakiegokolwiek kontaktu z pokrzywdzonym w sprawie ustalenia sposobu zapłaty, brak uiszczenia należności pomimo nakazu zapłaty, brak możliwości przymusowego wyegzekwowania zadłużenia pomimo postepowania egzekucyjnego, dwa inne prawomocne wyroki sądowe za czyny z art. 286 § 1 k.k. min. wyrok Sądu Rejonowego w B. P. w sprawie (...) za inne zobowiązanie jakie zaciągnął oskarżony 8 grudnia 2017 r. na kwotę 45970 złotych, z czego nie uiścił na rzecz pokrzywdzonego w tej sprawie żadnej kwoty, co tłumaczył brakiem dochodów jakie przynosi jego gospodarstwo rolne. Ponadto w tych samych warunkach oskarżony dopuścił się czynu w dniu 01 grudnia 2017 r., doprowadzając pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 9735,70 złotych. Przy czym co istotne przy ocenie tego czynu wprowadzenie w błąd pracowników pokrzywdzonego sprowadzało się tu również na przedłożeniu bliżej niesprecyzowanego potwierdzenia zapłaty za faktury VAT z dnia 22 listopada 2017 r. Tym samym oskarżony przedłożył rzekomy dowód uiszczenia należności za te faktury VAT niezgodny z rzeczywistością po to tylko aby uzyskać myjkę ciśnieniową marki K. wraz z osprzętem z odroczonym terminem płatności, wprowadzając pracowników pokrzywdzonego w błąd co do zamiaru i możliwości zapłaty za wydany mu towar. Ewidentnie świadczy to o działaniu oskarżonego w celu doprowadzenia pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. W ocenie Sądu okoliczności obu zarzucanych czynów, postawa i zachowanie oskarżonego, a także fakty jakie nastąpiło po zaciągnięciu zobowiązań świadczą w obu przypadkach z działaniem oskarżonego w zamiarze kierunkowym w celu doprowadzenia pokrzywdzonego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, który to skutek w rzeczywistości dwukrotnie zaistniał. Czynów tych oskarżony dopuścił się ponadto w krótkich odstępach czasu z wykorzystaniem takiej samej sposobności. Był bowiem wcześniej już klientem sklepu pokrzywdzonego i korzystając z tych okoliczności dwukrotnie wykorzystał zaufanie jakie istniało wobec niego, z tytułu dokonywania wcześniejszych zakupów opłacanych gotówką i kartą płatniczą. Podzielić należy stanowisko wskazujące, że do realizacji znamienia wprowadzenia w błąd lub wyzyskania błędu dochodzi bowiem nie tylko wtedy, gdy już w chwili zawierania umowy sprawca nie miał w ogóle zamiaru uiszczenia całości należności za uzyskiwany towar lub inne świadczenie, ale także wtedy, gdy świadomie zataił przed kontrahentem obiektywnie istniejącą sytuację, która ma wpływ na możliwość realizacji warunków transakcji wynikających z umowy. Wystarczające jest wykazanie, że ujawnienie prawdziwego stanu rzeczy powstrzymałoby pokrzywdzonego od zawarcia umowy lub skłoniło do bardziej skutecznego zabezpieczenia jej realizacji. Do wprowadzenia w błąd skutkującego niekorzystnym rozporządzeniem mieniem dochodzi również w wyniku wywołania błędnego wyobrażenia o okolicznościach decydujących o rozporządzeniu lub sposobie rozporządzenia (wyrok SN z dnia 06.12.2017 r. V KK 240/17, OSNKW 2018/2/21; KZS 2018/3/13). Najprostszym, a przez swoją obrazowość również najbardziej zrozumiałym sposobem wykazania zachowania spełniającego przesłanki przestępstwa oszustwa, jest odwołanie się do zwykłych, powszechnie stosowanych i respektowanych zasad uczciwości, które rządzą stosunkami międzyludzkimi, w tym także w obszarze działalności handlowej i usługowej. Jest przecież oczywistym, że nikt, kto chce postępować zgodnie z tymi zasadami nie „idzie” do fryzjera, nie decyduje się na odpłatną usługę stomatologiczną, nie tankuje paliwa do samochodu, jeżeli wie, że nie posiada odpowiednich środków, pozwalających mu zapłacić za wykonaną usługę lub dokonany zakup. Jest przy tym zupełnie obojętne, z jakiego powodu ich nie posiada – czy z przyczyn przez siebie zawinionych, czy też od siebie niezależnych (Postanowienie SN z dnia 26.09.2018 r. IV KK 480/17). Pojęcie „korzyści majątkowej”, będącej celem działania sprawcy, jest rozumiane szeroko. Chodzi o aktualne i przyszłe przysporzenie mienia, ogólniej – polepszenie sytuacji majątkowej. Sprawca nie musi dążyć do przywłaszczenia mienia, czyli do uzyskania niegodziwej korzyści majątkowej. Jako stronie umowy może mu towarzyszyć nawet wola wywiązania się z niej w przyszłości. Wielokrotnie taka wola jest deklarowana i przyjmowana np. przy umowach kredytu czy kupna – sprzedaży z odroczonym terminem płatności. Sprawcy zamierzają w przyszłości spłacić kredyt lub zapłacić za towar. Rzecz jednak w tym, że w chwili zawierania umowy wywiązanie się z jej warunków przez sprawcę było nierealne z powodu jego sytuacji majątkowej, i gdyby druga strona (pokrzywdzona) znała tę sytuację, umowy by nie zawarła i nie rozporządziła mieniem. Uczyniła to jednak, bo została wprowadzona w błąd przez sprawcę albo wyzyskał on jej błędne mniemanie, co do sytuacji majątkowej sprawcy. Rozporządzanie mieniem okazało się niekorzystne, ponieważ sprawca nie mógł dotrzymać żadnych terminów umowy (choćby z opóźnieniem wykonał ją). Skrywana przed pokrzywdzonym przez sprawcę wiedza o jego sytuacji majątkowej wykluczałaby przystąpienie pokrzywdzonego do umowy (postanowienie z dnia 14.05.2019 r. II KK 265/18). Wskazać również należy, że oszustwem jest takie działanie sprawcy, który w momencie złożenia zamówienia na dostawę towaru lub usługę miał zamiar nieuiszczenia należności, doprowadzając kontrahenta w ten sposób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd. Dotyczy to również sytuacji, gdy sprawca już w momencie złożenia zamówienia lub w momencie pobrania towaru miał zamiar niedotrzymania terminu zapłaty i odłożenia go na czas bliżej nieokreślony lub też nie miał faktycznej możliwości realizacji przyjętego na siebie umownie zobowiązania w dacie jego powstania. Warunkiem koniecznym przypisania sprawcy przestępstwa oszustwa w tych przypadkach jest jednak ustalenie, że miał on świadomość takiego stanu rzeczy (wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2019 r. II AKa 210/18, LEX nr 2718220).

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. K.

I.

I.

Sąd wymierzył oskarżonemu karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Przy wymiarze kary Sąd miał na względzie iż oskarżony dopuścił się ciągu dwóch przestępstw doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenie mieniem na znaczącą kwotę 12.666,70 złotych. Żadnej części tej należności oskarżony dotąd nie uregulował. Ponadto zachowanie oskarżonego nie było incydentalne skoro orzeczono wobec niego kary 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat próby w wyroku Sądu Rejonowego w B. P.z dnia 12.09.2018 r. w sprawie (...) i karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności wyrokiem Sądu Rejonowego w M. z dnia 21.05.2019 r. w sprawie (...) Jako okoliczności łagodzące wpływające na ocenę stopnia winy Sąd miał na względzie stosunkowo młody wiek i jedynie podstawowe wykształcenie oskarżonego.

Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Sąd nie orzekał o obowiązku naprawienia szkody z uwagi na okoliczność, iż należności wynikające z faktur Vat zostały objęte postepowaniem cywilnym i wydano nakaz zapłaty obejmujący te należności. Tym samym zgodnie z art. 415 § 1 kpk ponieważ o roszczeniu tym prawomocnie orzeczono nie można było orzec o naprawieniu szkody.

Brak było również podstaw do warunkowego zawieszenia wykonania kary wobec oskarżonego. Oskarżony dopuścił się bowiem ciągu przestępstw z art. 286 § 1 k.k., nie dokonał naprawienia szkody, chociażby częściowo. W toku postępowania przygotowawczego negował swoją odpowiedzialność, nie przyznając się do winy. Ponadto wobec oskarżonego wydano dwa inne wyroki za przestępstwa oszustw na szkodę innych wierzycieli orzekające kary pozbawienia wolności. Właściwości i warunki osobiste oskarżonego nie uzasadniały powzięcia pozytywnej prognozy kryminologicznej ze względu na jego postawę i lekceważące podejście do sytuacji związanej z koniecznością wywiązania się chociażby częściowo z obowiązku wyrównania szkody majątkowej wyrządzonej pokrzywdzonej spółce. Ze względu na zasady prewencji ogólnospołecznej wskazać należy, iż kara z warunkowym zawieszeniem jej wykonania nie byłaby karą właściwą, realizującą tę dyrektywę. Nie ma bowiem podstaw do poddawania oskarżonego próbie w warunkach zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, skoro już innym wyrokiem za ciąg przestępstw z art. 286 § 1 k.k. wymierzono mu karę bezwzględną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Zdaniem Sądu żadne okoliczności przewidziane w art. 69 § 1 i 2 k.k. nie uzasadniają zastosowania tego dobrodziejstwa. Oskarżony deklaruje, że jest bezrobotny, nie czyni żadnych starań o naprawienie szkody, nie wyraża żadnej skruchy z powodu swojego postępowania.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

II.

W oparciu o art. 624 § 1 kpk, Sąd zwolnił oskarżonego od kosztów sądowych, przyjmując, iż ze względu na dane co do jego sytuacji majątkowej brak jest możliwości ich uiszczenia przez oskarżonego.

Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Poślednik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Marcin Mosiołek
Data wytworzenia informacji: