Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII K 106/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2015-07-09

Sygn. akt VIII K 106/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 lipca 2015 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy VIII Wydział Karny w Siemiatyczach w składzie:

Przewodniczący: SSR Jan Kapelka

Protokolant:Łukasz Markowski

Przy udziale oskarżyciela publicznego A. S.

po rozpoznaniu w dniach 18 czerwca i 9 lipca 2015 roku sprawy:

M. G. s. H. i Z. z domu K.

ur. (...) w m. O.,

oskarżonego o to, że:

W nieustalonym czasie nie później jednak niż 23.06.2014 r. w lokalu (...)przy ul. (...) w S., urządzał bez wymaganego prawem zezwolenia/koncesji gry losowe na automacie H. S. nieoznaczonym numerem w celach komercyjnych wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540)

tj. o czyn z art. 107§1 kks

I.  Oskarżonego M. G. uznaje za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu i za to na podstawie art. 107 § 1 kks skazuje go na karę grzywnę w wysokości 80 (osiemdziesiąt) stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna grzywny równoważna jest kwocie 80 (osiemdziesiąt) złotych.

II.  Na podstawie art. 30§5 kks orzeka przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci Automatu do gry H. S. oraz środków pieniężnych w łącznej kwocie 590 zł opisanych w wykazie dowodów rzeczowych nr 1 poz. 1, 2 ,3 (k.359).

III.  Na podstawie art. 31 § 5 kks zarządza zniszczenie automatu do gry H. S. obciążając kosztami zniszczenia oskarżonego.

IV.  Zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 640 (sześćset czterdzieści) złotych tytułem opłaty i obciąża go pozostałymi kosztami procesu w kwocie 695 (sześćset dziewięćdziesiąt pięć) zł.

Sygn. akt VIII K 106/15

UZASADNIENIE

W toku rozprawy Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 10 czerwca 2014 roku P. W. zawarła z M. G. umowę dzierżawy powierzchni w lokalu (...) znajdującego się w S. przy ulicy (...). W wyniku zawartej umowy w lokalu znalazł się automat do gry H. (...) bez numerów seryjnych.

W dniu 23 czerwca 2015 roku funkcjonariusze celni Urzędu Celnego w B. A. T., P. K., J. D. i M. P. przybyli do S. celem dokonania kontroli w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych. Kontrolujący udali się do lokalu (...) znajdującego się przy ulicy (...). po wejściu do lokalu zastali oni tam automat do gry H. (...) nieoznaczony numerem. W chwili kontroli był on sprawny technicznie i był włączony do sieci.

Kontrolujący po dokonaniu oględzin zewnętrznych, przystąpili do przeprowadzenia eksperymentu. Do automatu wrzucone zostały dwie monety po 5 zł. W zamian za wrzucone monety w polu (...) pojawiło się 100 punktów. Została wybrana gra (...) i za pomocą przycisku CZERWONA ustalono stawki, za jakie można rozegrać grę. Stawka w grze wynosiła 5, 10, 20, 30, 50, i 100 pkt. Wybrana została stawka 20 pkt i przyciskiem start uruchomiono grę. Na monitorze pojawiły się bębny, które kręciły się z dużą prędkością, a po pewnym czasie zatrzymały się samoistnie, w sposób niezależny od gracza. Następnie ponownie rozegrana została gra za stawkę 20 pkt i również nie uzyskano wygranej. Urządzenie zachowało się analogicznie jak w poprzednio rozegranej grze. W polu (...) pozostało 60 pkt i wówczas została podjęta próba spieniężenia punktów. Po naciśnięciu przycisku Wypłata urządzenie wypłaciło do kuwety zsypowej dwie monety po 5 zł. Tymi samymi monetami zakredytowano ponownie automat do gry H. (...) i otrzymano w polu (...) 100 pkt. Następnie została wybrana gra U. (...) i rozegrane zostały dwie gry za stawkę 50 pkt. W żadnej z gier nie otrzymano wygranej.

Funkcjonariusze celni stwierdzili, że we wszystkich rozgrywanych grach automat do gry H. (...) zachowywał się w ten sam sposób. Po zainicjowaniu gry na monitorze pojawiały się bębny, które obracały się z dużą prędkością, a po pewnym czasie zatrzymywały się samoczynnie, bez udziału gracza, w sposób niezależny od zdolności manualnych i percepcji gracza.

W toku postępowania wywołana została opinia biegłego sądowego z zakresu mechaniki technicznej, ogólnej budowy i eksploatacji maszyn, teorii maszyn i mechanizmów oraz techniki komputerowej celem zbadania automatu go gry H. (...). Biegły po przeprowadzeniu gier ustalił, że automat umożliwia uzyskiwanie wygranych pieniężnych. Jest to urządzenie komputerowe. Gra na nim nie ma charakteru zręcznościowego, a wynik gry zależy od automatu. O wygranej decyduje algorytm realizowanej gry – program komputerowy. Zdolności czy predyspozycje gracza nie mają wpływu na wynik końcowy. Biegły ponadto stwierdził, że automat oferuje gry w celach komercyjnych – gry wymagają wniesienia opłat. Automat równocześnie oferuje gry komercyjne, w których realizowane są bezpośrednie wypłaty wygranych. Powyższe oznacza, zdaniem biegłego, że automat H. (...) oferuje gry, o których jest mowa w ustawie o grach hazardowych.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie częściowo wyjaśnień oskarżonego M. G. k.385v, zeznań świadków J. D. k.396 (69), P. K. k.396 (73-74), M. P. k.396 (62-63), A. T. k.396v (65), P. W. k. 395v (55-57, 263v-264), P. M. 395v-396 (268v-269) oraz na podstawie protokołu kontroli w zakresie urządzania i prowadzenia gier hazardowych k.5-8, protokołu przeszukania k.19-21, protokołu oględzin automatu do gry H. (...) k.25-26, 163-171, opinii biegłego k.205-220, kserokopii umowy dzierżawy powierzchni k.267, 312.

Oskarżony M. G. nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. W złożonych wyjaśnieniach potwierdził prawie w całości ustalenia stanu faktycznego. Z jego relacji wynika jednoznacznie, iż w czerwcu 2014 roku do lokalu (...)znajdującego w S. przy ulicy (...) wstawił automat do gry H. (...), który był jego własnością. Okoliczność nie budzi wątpliwości. Fakt zawarcia umowy dzierżawy powierzchni w wymienionym lokalu wynika z kserokopii umowy jak również z zeznań P. W. i P. M.. Na mocy zawartej umowy oskarżony wstawił w lokalu P. W. automat do gry H. (...), który nie posiadał numerów identyfikacyjnych. Urządzenie jak wynika z zeznań funkcjonariuszy celnych oraz protokółów oględzin i opinii biegłego było sprawne. Można było na nim przeprowadzać gry, przyjmowało środki pieniężne i jej wypłacało. We wnętrzu automatu znajdowały się monety oraz banknoty, co świadczyło o prowadzonych na nim grach za pieniądze. Oskarżony temu nie zaprzeczał.

M. G. przyjętej linii obrony stanął na stanowisku, że automat do gry, jak też i gra na nim są legalne i nie podlegają regulacjom z ustawy o grach hazardowych. Takie stanowisko nie zasługuje juz jednak na walor wiarygodności. Funkcjonariusze celni A. T., P. K., J. D. i M. P. w dniu 23 czerwca 2014 roku pojawili się w lokalu (...) Zastali tam m. in. automat do gry H. (...) bez numerów seryjnych. J. D. przeprowadziła na nim grę. Do automatu wrzuciła dwie monety po 5 zł. W zamian za wrzucone monety w polu (...) pojawiło się 100 punktów. Wybrał grę (...) i za pomocą przycisku CZERWONA ustaliła stawki, za jakie można rozegrać grę. Stawka w grze wynosiła 5, 10, 20, 30, 50, i 100 pkt. Wybrała stawkę 20 pkt i przyciskiem start uruchomiła grę. Na monitorze pojawiły się bębny, które kręciły się z dużą prędkością, a po pewnym czasie zatrzymały się samoistnie, w sposób niezależny od niej. Następnie ponownie rozegrała grę za stawkę 20 pkt i również nie uzyskała wygranej. Urządzenie zachowało się analogicznie jak w poprzednio rozegranej grze. W polu (...) pozostało 60 pkt i wówczas podjęła próbę spieniężenia punktów. Po naciśnięciu przycisku WYPŁATA urządzenie wypłaciło dwie monety po 5 zł. Tymi samymi monetami zakredytowała ponownie automat do gry H. (...) i otrzymała w polu (...) 100 pkt. Następnie wybrała grę U. (...) i rozegrała dwie gry za stawkę 50 pkt. W żadnej z gier nie otrzymała wygranej. Pozostali funkcjonariusze obserwowali grę. Stwierdzili oni, że we wszystkich rozgrywanych grach automat do gry H. (...) zachowywał się w ten sam sposób. Po zainicjowaniu gry na monitorze pojawiały się bębny, które obracały się z dużą prędkością, a po pewnym czasie zatrzymywały się samoczynnie, bez udziału gracza, w sposób niezależny od zdolności manualnych i percepcji gracza.

Ustalenia wskazanych świadków potwierdził biegły z zakresu mechaniki technicznej, ogólnej budowy i eksploatacji maszyn, teorii maszyn i mechanizmów oraz techniki komputerowej. Podobnie jak funkcjonariusze celni przeprowadził on grę na wskazanym automacie i dokonał badania urządzenia. Z jego ustaleń wynika, że automat do gry H. (...) umożliwia uzyskiwanie wygranych pieniężnych. Jest to urządzenie komputerowe. Gra na nim nie ma charakteru zręcznościowego, a wynik gry zależy od automatu. O wygranej decyduje algorytm realizowanej gry – program komputerowy. Zdolności czy predyspozycje gracza nie mają wpływu na wynik końcowy. Biegły ponadto stwierdził, że automat oferuje gry w celach komercyjnych – gry wymagają wniesienia opłat. Automat równocześnie oferuje gry komercyjne, w których realizowane są bezpośrednie wypłaty wygranych. Powyższe oznacza, zdaniem biegłego, że automat H. (...) oferuje gry, o których jest mowa w ustawie o grach hazardowych. Sąd w pełni podziela ustalenia biegłego. Jego opinia współgra z zeznaniami świadków – funkcjonariuszy celnych i przeprowadzonym przez nich eksperymentem opisanym z protokole kontroli, jak również protokołami oględzin urządzenia. Dowody te tworzą logiczną całość i wzajemnie się uzupełniają. Nie można im zarzucić niejasności lub wątpliwości. Obalają one twierdzenia oskarżonego, że gra na automacie H. (...) była dozwolona i nie podlegała regulacjom ustawy o grach hazardowych.

W sprawie zeznania składał świadek R. J.. Jego wiedza nie ma wpływu na ustalenia faktyczne w zakresie gry na urządzeniu H. (...). Świadek miał pojawiać się w lokalu (...) i być kimś w rodzaju serwisanta – inkasenta, ale w zakresie innych urządzeń.

Reasumując należy jednoznacznie stwierdzić, iż oskarżony M. G. w nieustalonym czasie nie później jednak niż w dniu 23 czerwca 2014 r. w lokalu (...) przy ul. (...) w S., urządzał bez wymaganego prawem zezwolenia/koncesji gry losowe na automacie H. S. nieoznaczonym numerem w celach komercyjnych wbrew przepisom ustawy o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540). Takim zachowaniem wyczerpał znamiona czynu z art. 107§1 kks. Należy wskazać, iż zgodnie z przepisem art. 2 ust 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. 2015.612), grami na automatach są gry na urządzeniach mechanicznych, elektromechanicznych lub elektronicznych, w tym komputerowych, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, w których gra zawiera element losowości. M. G. nie posiadał koncesji na prowadzenie gier losowych. Wcześniej wskazano na czyn polegała gra, jaki był jej przebieg oraz wskazano, że automat do gry działał – posiadał w swoim wnętrzu środki pieniężne.

Uznając oskarżonego M. G. za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu Sąd na podstawie art. 107 § 1 kks skazał go na karę grzywny w wysokości 80 stawek dziennych przyjmując, iż jedna stawka dzienna grzywny równoważna jest kwocie 80 złotych. Przestępstwo zagrożone jest grzywną do 720 stawek dziennych. W tej sytuacji 80 stawek dziennych stanowi dolną granicę zagrożenia. Wysokość jednej stawki dziennej też oscyluje wokół dolnej granicy zagrożenia, jedna stawka dzienna grzywny. Zgodnie z przepisem art. 23 §3 kks stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia (52,50 zł), ani też przekraczać jej czterystukrotności (jedna trzydziesta x 400). Oskarżony prowadzi działalność gospodarczą i zrealizowanie grzywny w pełni mieści się w jego możliwościach majątkowych

Sąd na podstawie art. 30§5 kks orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa dowodów rzeczowych w postaci Automatu do gry H. S. oraz środków pieniężnych w łącznej kwocie 590 zł opisanych w wykazie dowodów rzeczowych nr 1 poz. 1, 2 ,3 (k.359). Na podstawie art. 31 § 5 kks zarządził zniszczenie automatu do gry H. S., obciążając kosztami zniszczenia oskarżonego.

O opłacie sądowej orzeczono na podstawie art. 3 ust.1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych. O kosztach procesu Sąd zasądził na podstawie art.627 kpk.

Mając powyższe na uwadze Sąd Rejonowy orzekł jak w wyroku.

S ę d z i a

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Chomicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Jan Kapelka
Data wytworzenia informacji: