Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII K 84/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2016-05-27

Sygn. akt VIII K 84/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 maja 2016 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim Zamiejscowy VIII Wydział Karny z siedzibą w Siemiatyczach w składzie:

Przewodniczący: SSR Elżbieta Smoktunowicz

Protokolant:Marta Kobus

Przy udziale Prokuratora Janusza Marka Martyniuka

po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2016 roku sprawy:

M. C. s. S. i G. z domu Z.

Urodzonego w dniu (...) we W.

skazanego prawomocnymi wyrokami :

1.  Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim VIII Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Siemiatyczach z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie o sygn. akt VIII K 552/11, za czyn z art. 291 § 1 kk, popełniony w lipcu 2011 roku, na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat. Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2015 roku zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

2.  Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim VIII Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Siemiatyczach z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie o sygn. akt VIII K 341/14, za czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, popełniony daty bliżej nieustalonej w miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu 2014 roku, na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 3 lata. Postanowieniem z dnia 24 listopada 2015 roku zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

3.  Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim VIII Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Siemiatyczach z dnia 9 października 2015 roku w sprawie o sygn. akt VIII K 117/15, za czyn z art. 279 § 1 kk, popełniony w okresie od 15 grudnia 2014 roku do 22 grudnia 2014 roku, na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zb. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od 1 października 2014 roku do 12 stycznia 2015 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności. Oskarżonemu wymierzono karę łączną w wymiarze 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 4 lata.

I.  Na mocy art. 85 kk, art. 86 § 1 kk, art. 89 § 1 kk w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, łączy skazanemu M. C. kary pozbawienia wolności orzeczone w wyrokach Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim VIII Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Siemiatyczach w sprawach o sygnaturach akt : VIII K 552/11 – w części od 20 maja 2016 roku do 3 stycznia 2017 roku, VIII K 341/14, VIII K 117/15 i orzeka wobec skazanego M. C. karę łączną 1 (jednego) roku i 10 (dziesięciu) miesięcy pozbawienia wolności.

II.  Na poczet orzeczonych kar łącznych pozbawienia wolności zalicza skazanemu okresy odbytych kar w sprawach podlegających łączeniu.

III.  W pozostałym zakresie wyroki podlegające łączeniu pozostawia do odrębnego wykonania.

IV.  Przyznaje od Skarbu Państwa na rzecz Adwokata Ł. S. kwotę 295,20 (dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) złotych w tym kwota VAT 55,20 (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) złotych tytułem zwrotu kosztów obrony sprawowanej z urzędu.

V. Zwalnia skazanego od ponoszenia kosztów sądowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie całokształtu materiału dowodowego zgromadzonego w niniejszej sprawie Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

M. C. został skazany prawomocnymi wyrokami :

4.  Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim VIII Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Siemiatyczach z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie o sygn. akt VIII K 552/11, za czyn z art. 291 § 1 kk, popełniony w lipcu 2011 roku, na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat. Postanowieniem z dnia 9 czerwca 2015 roku zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

5.  Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim VIII Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Siemiatyczach z dnia 5 grudnia 2014 roku w sprawie o sygn. akt VIII K 341/14, za czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, popełniony daty bliżej nieustalonej w miesiącu lipcu, sierpniu i wrześniu 2014 roku, na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 3 lata. Postanowieniem z dnia 24 listopada 2015 roku zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

6.  Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim VIII Zamiejscowego Wydziału Karnego z siedzibą w Siemiatyczach z dnia 9 października 2015 roku w sprawie o sygn. akt VIII K 117/15, za czyn z art. 279 § 1 kk, popełniony w okresie od 15 grudnia 2014 roku do 22 grudnia 2014 roku, na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, za czyn z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zb. z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełniony w okresie od 1 października 2014 roku do 12 stycznia 2015 roku na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności. Oskarżonemu wymierzono karę łączną w wymiarze 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby wynoszący 4 lata.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o dokumenty zgromadzone w aktach spraw Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim o sygnaturach: VIII K 552/11, VIII K 341/14, VIII K 117/15, odpisy wyroków i postanowień zgromadzonych w aktach niniejszej sprawy, kartę karną, opinii o skazanym z Aresztu Śledczego w H., informacji o pobytach i orzeczeniach, obliczenia kar i pozostałe dokumenty znajdujące się w aktach niniejszej sprawy.

Areszt Śledczy w H. kierując się dyspozycją art. 12b kkw złożył wniosek o wydanie wobec skazanego M. C. wyroku łącznego obejmującego kary wymierzone wyrokami wydanymi w sprawach o sygnaturach : VIII K 552/11, VIII K 341/14, VIII K 117/15

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z art. 569 § 1 kpk wyrok łączny można wydać wówczas jeżeli w stosunku do osoby skazanej prawomocnie wyrokami różnych sądów, zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej. Warunki te określone zostały w art. 85 k.k. zgodnie, z którymi jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu w całości lub w części kary lub kary łączne tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Treść art. 85 § 3 kk określa negatywną przesłankę orzeczenia kary łącznej jaką jest popełnienie przestępstwa w czasie wykonania wcześniej orzeczonej kary to jest po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu.

W przedmiotowej sprawie zaistniały określone w art. 85 k.k. przesłanki do wydania wyroku łącznego obejmującego skazania w sprawach o sygnaturach akt VIII K 552/11, VIII K 341/14, VIII K 117/15. Wyrokami, które zapadły w powyższych sprawach orzeczono kary tego samego rodzaju czyli kary pozbawienia wolności przy czym kary pozbawienia wolności w sprawach o sygn. akt VIII K 552/11 i VIII K 341/14 pierwotnie były warunkowo zawieszone na okres próby, jednak następnie zarządzono ich wykonanie. Natomiast w sprawie o sygn. akt VIII K 117/15 wykonanie orzeczonej kary 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności zostało warunkowo zawieszone na okres próby wynoszący 4 lata. Ponadto kary orzeczone tymi wyrokami podlegają wykonaniu. Mianowicie jak wynika z wykazu wykonywanych kar i środków przymusu sporządzonego w dniu 28 kwietnia 2016 roku przez Areszt Śledczy w H., w sprawie o sygn. akt VIII K 552/11 wykonanie kary 8 miesięcy kary pozbawienia wolności przewidziane jest na okres od 3 stycznia 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku, a kara 1 roku pozbawienia wolności orzeczona w sprawie o sygn. akt VIII K 341/14 podlega wykonaniu w części tj. w okresie od 20 maja 2016 roku do 3 stycznia 2017 roku.

W ocenie Sądu w odniesieniu do kar pozbawienia wolności orzeczonych w sprawach o sygn. akt VIII K 552/11, VIII K 341/14, VIII K 117/15 nie zachodzi negatywna przesłanka orzeczenia kary łącznej określona w art. 85 § 3 kk, zgodnie z którą nie będzie można objąć karą łączną, kary wymierzonej za przestępstwo popełnione przed zakończeniem wykonywania innej kary, która podlegałaby według zasad ogólnych łączeniu.

Przepis art. 89 § 1 k.k. stwarza podstawę do połączenia kar jednorodzajowych z warunkowym zawieszeniem ich wykonania i bez warunkowego zawieszenia ich wykonania i w takiej sytuacji, sąd może warunkowo zwiesić wykonanie kary łącznej w wymiarze nieprzekraczającym roku jeżeli sprawca w czasie popełnienia każdego z tych przestępstw nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające do osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

W niniejszej sprawie Sąd uznał, że przesłanki warunkowego zawieszenia wykonania kary określone w art. 69 kk nie zostały spełnione albowiem w niniejszym przypadku niemożliwe było orzeczenie kary łącznej w wymiarze nieprzekraczającym roku z uwagi na to, że najwyższa z kar podlegających łączeniu została orzeczona w wymiarze przekraczającym rok kary pozbawienia wolności.

Jak wyżej wskazano w sprawach o sygnaturach akt VIII K 552/11, VIII K 341/14 zostało zarządzone wykonanie kary pozbawienia wolności. W związku z tym poprzez zarządzenie wykonania kar pozbawienia wolności stały się one bezwzględnymi karami pozbawienia wolności (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie IV KK 273/08, Lex 598016).

Zgodnie z art. 89 § 1b Sąd orzeka karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, przyjmując, że miesiąc kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania równa się 15 dniom kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania. Mając na uwadze powyższą regulację, Sąd przyjął, że kara pozbawienia wolności orzeczona w sprawie o sygn. akt VIII K 117/15 w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania odpowiada karze 9 miesięcy pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

Regulacje zawarte w przepisach art. 85 i następnych k.k. nie wskazują w sposób jednoznaczny modelu, który stanowić powinien podstawę wymiaru kary łącznej. Wobec tego można więc wyprowadzić wniosek, iż ustawodawca dopuszcza oparcie wymiaru kary łącznej zarówno na zasadzie absorpcji jak i na zasadzie asperacji nie wyklucza też możliwości wymierzenia kary łącznej na podstawie dyrektywy kumulacji.

W orzecznictwie panuje pogląd, iż wybór sposobu wymiaru kary łącznej uzależniony jest od oceny okoliczności konkretnego wypadku, w tym w szczególności więzi o charakterze przedmiotowym i podmiotowym pomiędzy poszczególnymi przestępstwami, za które wymierzono kary jednostkowe (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2002 roku II K 270/02).

Wymierzając karę łączną wyrokiem łącznym Sąd uznał, że w niniejszej sprawie taki ścisły związek podmiotowo – przedmiotowy nie zachodzi albowiem czyny, za które wymierzono kary pozbawienia wolności zostały popełnione w stosunkowo odległych okresach czasu i godziły w odmienne dobra podlegające ochronie prawnej. Okoliczności te w ocenie Sądu wskazują na brak ścisłego związku przedmiotowo – podmiotowego i przemawiają przeciwko zastosowaniu przy wymiarze kar łącznych zasady absorpcji.

Sąd wymierzając skazanemu karę łączną uwzględnił także opinię o skazanym z Aresztu Śledczego w H., z której wynika że zachowanie skazanego jest poprawne, a samodyscyplina trakcie pobytu w zakładzie karnym nie budzi zastrzeżeń.

Sąd w przypadku orzekania kary łącznej w niniejszej sprawie kierując się ogólnymi i szczególnymi dyrektywami jej wymiaru oraz mając na uwadze reguły określone w przepisie art. 86 kk, połączył skazanemu kary pozbawienia wolności orzeczone w sprawach o sygn. akt. VIII K 552/11 w części od 20 maja 2016 roku do 3 stycznia 2017 roku, VIII K 341/14 i VIII K 117/15 i orzekł wobec skazanego karę łączną 1 roku i 10 miesięcy pozbawienia wolności.

Skazany na podstawie art. 624 § 1 kpk został zwolniony od kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Agnieszka Chomicka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Smoktunowicz
Data wytworzenia informacji: