Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 259/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2015-12-04

Sygn. akt II K 259/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 4 grudnia 2015 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Dariusz Wiśniewski

Protokolant Joanna Radziszewska

przy udziale Prokuratora Elżbiety Bułat

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 grudnia 2015 roku

sprawy:

R. N. , syna A. i H. z domu K., urodzonego w dniu (...) w B.,

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w (...) z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie o sygnaturze akt (...), za czyn z art. 178a § 1 k.k., popełniony w dniu 18 września 2005 roku, na karę 1 (jednego) roku pozbawienia wolności, której wykonanie zostało warunkowo zawieszone na okres 3 (trzech) lat tytułem próby; wobec skazanego orzeczono też zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 (dwóch) lat, który został w całości wykonany w dniu 26 listopada 2007 roku; w dniu 8 maja 2008 roku zarządzone zostało wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, którą skazany odbywał w okresie od dnia 12 czerwca 2009 roku do dnia 23 grudnia 2009 roku, po czym został warunkowo przedterminowo zwolniony z okresem próby do dnia 23 grudnia 2011 roku;

II.  Sądu Rejonowego w (...) z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie o sygnaturze akt (...), za czyn z art. 278 § 1 k.k., popełniony w dniu 24 maja 2009 roku, na karę 60 (sześćdziesięciu) stawek dziennych grzywny po 10 (dziesięć) złotych każda, która została w całości wykonana w dniu 14 grudnia 2009 roku;

III.  Sądu Rejonowego w (...) z dnia 01 października 2012 roku w sprawie o sygnaturze akt (...), za czyn z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 22 czerwca 2012 roku,
na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, która została w całości wykonana w dniu 18 czerwca 2014 roku; wobec skazanego orzeczono też zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 (jednego) roku, który został w całości wykonany w dniu 09 października 2013 roku;

IV.  Sądu Rejonowego w (...) z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt (...) za czyn z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 10 listopada 2013 roku, na karę 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności; wobec skazanego orzeczono też zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 (trzech) lat;

V.  Sądu Rejonowego w (...) z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt (...), za czyn z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 28 września 2014 roku, na karę 1 (jednego) roku i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności; wobec skazanego orzeczono też zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 (trzech) lat;

VI.  Sądu Rejonowego w (...) z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie o sygnaturze akt (...), za czyny z art. 244 k.k., art. 289 § 2 k.k. i art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione
w dniach 06 i 07 października 2014 roku, na karę łączną 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności; wobec skazanego orzeczono też zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 (pięciu) lat;

VII.  Sądu Rejonowego w (...) z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie o sygnaturze akt (...), za czyny z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. oraz art. 278 § 5 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k., popełnione w dniu 28 grudnia 2014 roku, na karę łączną 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności; wobec skazanego orzeczono też zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 5 (pięciu) lat;

I.  Na mocy art. 85 § 1 i § 2 k.k., art. 85a k.k. i art. 86 § 1 i § 4 k.k. łączy skazanemu kary jednostkowe: 1 (jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności, orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) w sprawie o sygnaturze akt (...) oraz 1 (jednego) roku i 5 (pięciu) miesięcy pozbawienia wolności, orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) w sprawie o sygnaturze akt (...), a także kary łączne: 2 (dwóch) lat pozbawienia wolności, orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) w sprawie o sygnaturze akt (...), oraz 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) w sprawie o sygnaturze akt (...) – i wymierza mu karę łączną 5 (pięciu) lat pozbawienia wolności.

II.  Na mocy art. 90 § 2 k.k., art. 85 § 1 i § 2 k.k., art. 85a k.k. i art. 43 § 1 k.k. łączy skazanemu zakazy prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, orzeczone wobec niego przez Sąd Rejonowy w (...) wyrokami wydanymi w sprawach o sygnaturach akt (...), (...), (...)oraz (...) – i orzeka wobec niego łączny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym w wymiarze 5 (pięciu) lat.

III.  W pozostałym zakresie, wyroki podlegające łączeniu pozostawia do odrębnego wykonania.

IV.  Na poczet orzeczonej kary łącznej zalicza okresy odbytych kar w sprawach podlegających łączeniu.

V.  Na mocy art. 572 k.p.k. umarza postępowanie w części dotyczącej wyroku jednostkowego wydanego wobec skazanego przez Sąd Rejonowy w P. w sprawie o sygnaturze akt (...), jak też wyroków jednostkowych wydanych wobec skazanego przez Sąd Rejonowy w (...) w sprawach o sygnaturach akt (...) oraz (...), poniesionymi w tym zakresie wydatkami obciążając Skarb Państwa.

VI.  Zwalnia skazanego od zwrotu wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w związku z wydaniem wyroku łącznego.

Sędzia:

II K 259/15

UZASADNIENIE

R. N. został prawomocnie skazany następującymi wyrokami:

-

Sądu Rejonowego w (...) z dnia 18 listopada 2005 roku w sprawie o sygnaturze akt (...), za czyn z art. 178a § 1 k.k., popełniony w dniu 18 września 2005 roku, na karę 1 roku pozbawienia wolności, której wykonanie zostało warunkowo zawieszone na okres 3 lat tytułem próby; wobec skazanego orzeczono też zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 2 lat; w dniu 8 maja 2008 roku zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności;

-

Sądu Rejonowego w (...) z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie o sygnaturze akt (...), za czyn z art. 278 § 1 k.k., popełniony w dniu 24 maja 2009 roku, na karę 60 stawek dziennych grzywny po 10 złotych każda;

-

Sądu Rejonowego w (...) z dnia 1 października 2012 roku w sprawie o sygnaturze akt (...), za czyn z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 22 czerwca 2012 roku, na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności; wobec skazanego orzeczono także zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku;

-

Sądu Rejonowego w (...) z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt (...) za czyn z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 10 listopada 2013 roku, na karę 1 roku i 3 miesięcy pozbawienia wolności; wobec skazanego orzeczono także zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat;

-

Sądu Rejonowego w (...) z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie o sygnaturze akt (...), za czyn z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełniony w dniu 28 września 2014 roku, na karę 1 roku i 5 miesięcy pozbawienia wolności; wobec skazanego orzeczono także zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat;

-

Sądu Rejonowego w (...) z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie o sygnaturze akt (...), za czyny z art. 244 k.k., art. 289 § 2 k.k. oraz art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k., popełnione w dniach 6 i 7 października 2014 roku, na karę łączną 2 lat pozbawienia wolności; wobec skazanego orzeczono także zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 5 lat;

-

Sądu Rejonowego w (...) z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie o sygnaturze akt (...), za czyny z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k. oraz art. 278 § 5 k.k. w zw. z
art. 278 § 1 k.k., popełnione w dniu 28 grudnia 2014 roku, na karę łączną 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności; wobec skazanego orzeczono też zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 5 lat.

W dniu 13 października 2015 roku do Sądu Rejonowego w (...) wpłynął wniosek R. N. o wydanie wyroku łącznego.

Z opinii administracji Aresztu Śledczego w B. wynika, że zachowanie skazanego jest poprawne. R. N. przestrzega porządku i dyscypliny, był dwukrotnie nagradzany, nie zachodziła potrzeba wymierzania mu kar dyscyplinarnych, nie sprawiał dotąd problemów natury wychowawczej, nie miał konfliktów z innymi osadzonymi. Karę odbywa w systemie zwykłym, przyznaje się do przypisanych mu czynów, krytycznie wypowiada się o wcześniejszym trybie życia.

Powyższych ustaleń Sąd dokonał w oparciu o wniosek skazanego (k. 1), opinię o skazanym (k. 6 – 9), dane o karalności (k. 10 – 12) i odpisy orzeczeń (k. 13 – 18, 28 – 29).

Sąd zważył, co następuje:

Wyroki wydane wobec R. N. przez Sąd Rejonowy w (...) w sprawach o sygnaturach akt (...) oraz (...) uprawomocniły się po dniu wejścia w życie ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 roku, poz. 396), a zachodziła potrzeba objęcia orzeczonych w nich kar i środków karnych karą łączną, dlatego zgodnie z art. 19 ust. 1 powołanego aktu prawnego należało zastosować w niniejszej sprawie przepisy o karze łącznej w brzmieniu obowiązującym obecnie.

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 85 § 2 k.k. oraz wobec faktu uchylenia art. 92 k.k., przyjąć należało, że karą łączną nie mogą być objęte kary, które zostały już w całości wykonane (analogicznie, brak jest podstaw do zastosowania przepisów o karze łącznej do wykonanych w całości środków karnych w postaci zakazów prowadzenia pojazdów). Mając na uwadze powyższe oraz uwzględniając fakt, że kary – i środki karne w postaci zakazów prowadzenia pojazdów – orzeczone wobec R. N. wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) w sprawie o sygnaturze akt (...) i wyrokami Sądu Rejonowego w (...) w sprawach o sygnaturach akt (...) oraz (...) zostały już wcześniej w całości wykonane, należało stwierdzić, że w tej części brak jest warunków do wydania wyroku łącznego. W konsekwencji, zgodnie z dyspozycją art. 572 k.p.k., w tym zakresie postępowanie należało umorzyć, a o poniesionych w tym zakresie przez Skarb Państwa kosztach – rozstrzygnąć w myśl art. 632 pkt 2 k.p.k.

Do połączenia nadawały się natomiast kary oraz środki karne, w postaci zakazów prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, orzeczone wobec R. N. wyrokami Sądu Rejonowego w (...) wydanymi w sprawach o sygnaturach akt (...) (...), (...) oraz (...).

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 i § 4 k.k., sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar (kar łącznych) wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy.

W związku z powyższym, w przypadku R. N. granice kary łącznej wyznaczały: z jednej strony – kara łączna 2 lat pozbawienia wolności orzeczona w sprawie o sygnaturze akt (...) (czyli najsurowsza z wymierzonych), zaś z drugiej strony – kara 6 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności (czyli suma kar orzeczonych w sprawach o sygnaturach akt (...) (...)4, (...) oraz (...)).

Kierując się zasadą asperacji, Sąd wymierzył R. N. karę łączną 5 lat pozbawienia wolności. Sąd miał tutaj na uwadze fakt, że skazany dopuszczał się przestępstw przypisanych mu wyżej wymienionymi wyrokami na przestrzeni ponad jednego roku (od dnia 10 listopada 2013 roku do dnia 28 grudnia 2014 roku), część z nich (z art. 178a § 4 k.k. w zw. z art. 64 § 1 k.k.) skierowana była przeciwko tym samym dobrom chronionym prawem, ale pozostałe (z art. 244 k.k., art. 289 § 2 k.k., art. 278 § 5 k.k. w zw. z art. 278 § 1 k.k.) godziły w inne dobra, przy czym wszystkie one cechowały się tożsamie wysokim stopniem społecznej szkodliwości. Skazany rażąco oraz ostentacyjnie lekceważył obowiązujące normy, a przy tym ignorował kary i środki karne nakładane na niego w przeszłości za analogiczne przestępstwa (w części przypadków działał w warunkach recydywy w rozumieniu art. 64 § 1 k.k.). Zarazem, wymierzane mu w poszczególnych wyrokach kary mieściły się w dolnych granicach ustawowego zagrożenia (zaś kary łączne opierały się na zasadach asperacji – w przypadku wyroku wydanego w sprawie o sygnaturze akt
(...), oraz absorpcji – w przypadku wyroku wydanego w sprawie o sygnaturze akt (...), a nie kumulacji, i zostały uzgodnione ze skazanym w ramach instytucji z art. 335 k.p.k.). Kształtując wymiar kary łącznej, Sąd miał także na uwadze fakt, że aktualny pobyt R. N. w areszcie śledczym trwa dopiero od kilku miesięcy, a jego zachowanie w warunkach izolacji jest zaledwie poprawne.

Kierując się dyspozycją art. 90 § 2 k.k., Sąd połączył także skazanemu środki karne w postaci zakazów prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym, orzeczone wobec niego w wyrokach Sądu Rejonowego w (...) wydanych w sprawach o sygnaturach akt (...) (trzyletni), (...) (trzyletni), (...) (pięcioletni) oraz (...) (pięcioletni), i wymierzył mu łączny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym w wymiarze 5 lat, uznając,
że będzie on adekwatny do stwarzanego przez R. N. zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego, związanego z wielokrotnym prowadzeniem przez niego pojazdów mechanicznych po drodze publicznej w stanie nietrzeźwości, w warunkach recydywy i wbrew wcześniej orzekanym zakazom.

Na poczet orzeczonej kary łącznej pozbawienia wolności Sąd zaliczył skazanemu okresy kar, które zostały przez niego odbyte w sprawach podlegających łączeniu. W pozostałej części, wyroki, które podlegały łączeniu, Sąd pozostawił do odrębnego wykonania.

Kierując się dyspozycją art. 624 § 1 k.p.k., Sąd zwolnił skazanego w całości od zwrotu wydatków, które Skarb Państwa poniósł w związku z wydaniem wyroku łącznego. Za taką decyzją przemawiał fakt, że R. N. nie posiada istotnego majątku oraz nie uzyskuje żadnych dochodów, w związku z czym uiszczenie tych kosztów byłoby dla niego zbyt uciążliwe.

Sędzia:

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Poślednik
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Dariusz Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: