Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 240/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim z 2016-05-25

Sygn. akt I C 240/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 maja 2016 roku

Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Hajduczenia

Protokolant: Aldona Niewińska

po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2016 roku w Bielsku Podlaskim

na rozprawie

sprawy z powództwa Towarzystwa (...) z siedzibą w W.

przeciwko S. N.

o zapłatę

I.  Zasądza od pozwanego S. N. na rzecz powoda Towarzystwa (...) z siedzibą w W. kwotę 518 zł( pięćset osiemnaście złotych) z ustawowymi odsetkami w wysokości 13% w stosunku rocznym od dnia 16 lipca 2014 roku do dnia 22 grudnia 2014 roku, w wysokości 8% w stosunku rocznym od dnia 23 grudnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku i z odsetkami ustawowymi jak za opóźnienie w stosunku rocznym od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty.

II.  Zasądza od pozwanego S. N. na rzecz powoda Towarzystwa (...) z siedzibą w W. kwotę 227 zł (dwieście dwadzieścia siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sygn. akt I C 240/16

UZASADNIENIE

Powód Towarzystwo (...) z siedzibą w W. domagał się zasądzenia od pozwanego S. N. kwoty 518 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 16 lipca 2014 rok do dnia zapłaty oraz domagał się zasądzenia zwrotu kosztów procesu, w tym zwrotu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Uzasadniając żądanie pozwu podnosił, że wierzytelność dochodzona pozwem wynika z polisy (...) nr (...) zawartej w formie pisemnej w dniu 24 czerwca 2014 roku, która dotyczyła samochodu ciężarowego (...), rok produkcji 1996, poj. silnika 2068 cm ( 3), nr rejestracyjny (...). Podał, że wysokość składki wynosiła 518 złotych i miała być opłacona do 15 lipca 2014 roku. Pismem z dnia 18 września 2014 roku powód wezwał pozwanego do dobrowolnej zapłaty w/w kwoty w terminie 7 dni, jednakże pozwany nie zapłacił żądanej kwoty i nie odniósł do żądania powoda. Powód od żądanej kwoty domaga się odsetek ustawowych naliczanych od następnego dnia po dniu wymagalności płatności składki.

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 13 listopada 2015 roku w spawie (...)Sąd Rejonowy L. w L. orzekł zgodnie z żądanie pozwu i rozstrzygnął o kosztach procesu. (k. 4v).

Pozwany S. N. w sprzeciwie od w/w nakazu zapłaty wniósł o przekazanie sprawy do sądu właściwości ogólnej oraz domagał się oddalenia powództwa i zasądzenia od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu według norm przepisanych. Argumentował, że kwestionuje powództwo co do zasady, jak i co do wysokości wskazując, że stronie powodowej nie przysługuje względem niego żadna wierzytelność. Powód od 30 czerwca 2014 roku nie jest właścicielem samochodu ciężarowego wskazanego w pozwie.

Postanowieniem z dnia 9 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy L. w L. przekazał sprawę do Sądu Rejonowego w B.. ( k. 8).

W toku sprawy przez Sądem Rejonowym w B. powód podtrzymał żądanie w całości. Dodatkowo podał, że pozwany nie przedłożył żadnych dowodów potwierdzających fakt sprzedaży pojazdu w dniu 30 czerwca 2014 roku nie dołączając do sprzeciwu umowy sprzedaży przedmiotowego samochodu ani potwierdzenia doręczenia jej powodowi. W związku z powyższym pozwany nie udowodnił, że takie pismo dotarło do powodowego towarzystwa, a zatem powód nie został poinformowany o sprzedaży pojazdu. Powód podniósł, że polisa nr (...) jako kontynuacja polisy (...) została wystawiona na podstawie obowiązku wynikającego z treści art. 28 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK ( Dz. U. 124 poz. 1152 ze zm.) z uwagi na brak informacji o wypowiedzeniu umowy bądź o zbyciu przedmiotowego pojazdu. Według powoda nawet sam fakt sprzedaży samochodu w dniu 30 czerwca 2014 roku nie zwalniał pozwanego w żaden sposób od opłacenia składki albowiem zgodnie z art. 32 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu. Zgodnie bowiem z treścią ust. 4 w/w przepisu posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu ponosi solidarną odpowiedzialność posiadaczem pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia przez niego zakładu ubezpieczeń o okolicznościach, o których mowa w ust. 1. Powodowe towarzystwo nie otrzymało zawiadomienia o zbyciu pojazdu, a pozwany nie udowodnił, że takie powiadomienie miało miejsce. Zdaniem powoda pozwany nie zawiadamiając powoda o sprzedaży tym samym naraził się na sytuację, w której w dalszym ciągu odpowiadał za zapłatę składki, mimo, że jak twierdzi samochód został sprzedany. W takiej sytuacji powód, po uzyskaniu takiej informacji, skierowałby swoje roszczenie do nowego nabywcy, a nie do pozwanego.

Pozwany S. N. w toku sprawy nie kwestionował, że ubezpieczał swój pojazd w powodowym towarzystwie. Podnosił jednak, że samochód sprzedał w dniu 30 czerwca 2014 roku, a więc w okresie, gdy ubezpieczenie było ważne. Podał, że nie powiadomił powoda o zbyciu przedmiotowego pojazdu, gdyż był wówczas w szpitalu.

Sąd Rejonowy ustalił i zważył, co następuje:

Bezsporne w sprawie jest, że w dniu 30 czerwca 2014 roku powód S. N. sprzedał E. B. samochód marki (...), rok produkcji 1996, pojemność silnika 2068 cm ( 3), o numerze rejestracyjnym (...). (dowód: k. 43- umowa sprzedaży).

Poza sporem pozostaje, że powyższy pojazd stanowił przedmiot zawartej z pozwanym umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego potwierdzoną polisą numer (...) z okresem ubezpieczenia do 30 czerwca 2014 roku. ( nie kwestionowane).

W dniu 24 czerwca 2014 roku powód wystawił pozwanemu polisę numer (...) stanowiącą kontynuację w/w polisy z okresem ubezpieczenia od 1 lipca 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku. (k. 35 akt)

Należna składka ubezpieczenia została łącznie skalkulowana na kwotę 518 złotych, zaś termin jej płatności określono na 15 lipca 2014 roku.

Pozwany S. N. nie zapłacił należnej składki i nie powiadomił ubezpieczyciela o zbyciu pojazdu objętego ubezpieczeniem.

Nowy właściciel pojazdu E. B. nie dokonywał wypowiedzenia umowy ubezpieczenia łączącej strony.

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

Zgodnie z dyspozycją art. 805§1 k.c. przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenia w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się opłacić składkę. W przypadku umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony ( art. 822§1 k.c.).

W myśl art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( t.jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 392 z późń. zm.) jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy (…). Natomiast zgodnie z art. 32 ust. 1 powołanej wyżej ustawy posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, jest obowiązany do przekazania posiadaczowi, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz do powiadomienia na piśmie zakładu ubezpieczeń, w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, o fakcie przeniesienia prawa własności tego pojazdu i o danych posiadacza, na którego przeniesiono prawo własności. W myśl zaś ust. 4 art. 32 posiadacz pojazdu mechanicznego, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu ponosi odpowiedzialność wobec zakładu ubezpieczeń za zapłatę składki należnej za okres od dnia, w którym nastąpiło przeniesienie na niego prawa własności pojazdu. Posiadacz pojazdu mechanicznego, który przeniósł prawo własności tego pojazdu, ponosi solidarną odpowiedzialność z posiadaczem pojazdu, na którego przeniesiono prawo własności pojazdu, za zapłatę składki należnej zakładowi ubezpieczeń za okres od dnia przeniesienia prawa własności do dnia powiadomienia przez niego zakładu ubezpieczeń o okolicznościach, o których mowa w ust. 1.

Analiza w/w przepisów prowadzi do wniosku, że ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych wprowadza nie tylko zasadę automatycznego wznowienia umowy, lecz także solidarną odpowiedzialność zbywcy i nabywcy pojazdu za uiszczenie składki ubezpieczeniowej należnej do dnia powiadomienia. W interesie zbywcy pojazdu leży więc jak najszybsze dokonanie powiadomienia zakładu ubezpieczeń o fakcie zbycia pojazdu i danych osobowych nabywcy, gdyż opieszałość zbywcy może spowodować konieczność zapłacenia przez niego składki za okres ubezpieczenia po zbyciu pojazdu.

Zgodnie z art. 6 k.p.c. to na pozwanym spoczywał obowiązek udowodnienia, że doszło do skutecznego powiadomienia powoda o sprzedaży samochodu lub o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia, co miałoby wpływ na jego odpowiedzialność w zakresie obowiązku zapłaty przewidzianej umowa składki ubezpieczeniowej.

Pozwany, choć udowodnił, że sprzedał pojazd objętym umową ubezpieczenia, jednakże nie zaprzeczył, że zaniechał wypowiedzenia umowy i że nie powiadomił ubezpieczyciela o zawartej umowie sprzedaży samochodu. Także nowy właściciel pojazdu nie dokonał wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. Powyższe oznacza, że pozwany S. N. był zobowiązany solidarnie wraz z nabywcą pojazdu do zapłaty w całości naliczonej zgodnie z polisą numer (...) składki ubezpieczeniowej.

W tym stanie rzeczy w oparciu o art. 805§1 k.c., art. 28 ust. 1 i art. 32 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ( t. j Dz. U. z 2013 r., poz. 392 z poźń. zm.) Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

O należnych powodowi odsetkach ustawowych rozstrzygnięto na podstawie art.. 481 § 1 i 2 k.c. z uwzględnieniem zmiany przepisu na podstawie art. 2 pkt 2 ppkt a ustawy z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1830) zasądzając odsetki od dnia 16 kwietnia 2014 roku do dnia zapłaty.

O kosztach procesu Sąd orzekł stosownie do zasady odpowiedzialności za wynik procesu bazując na art. 98 k.p.c. obciążając nimi w całości pozwanego. Wysokość należnych powodowi kosztów zastępstwa procesowego ustalono stosownie do § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz.U. z 2013 r., poz. 490 j.t.), a także części IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 783 j.t.).

SSR Małgorzata Hajduczenia

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Pleskowicz-Olędzka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Hajduczenia
Data wytworzenia informacji: